Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o wdrożenie e-usług.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

12.2 REACT-EU dla e-usług na Mazowszu

„Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o
wdrożenie e-usług.”

Celem nadrzędnym realizacji niniejszej inwestycji jest poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez informatyzację Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. w oparciu o wdrożenie e-usług dostępnych dla szerokiej rzeszy interesariuszy.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
1) rozbudowa strony www szpitala o funkcjonalności e-usług,
2) wyposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny,
3) modernizacja środowiska serwerowego oraz sieci logicznej,
4) integracja z zewnętrznymi bazami danych i rejestrami,
5) zapewnienie interoperacyjności systemów poprzez ich integrację.

Umowa o dofinasowanie nr RPMA.12.02.00-14-i828/22-00

Całkowita wartość projektu: 16 203 690 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16 203 690 PLN

Opublikowano 30 października 2023, 13:14
Ostatnia modyfikacja