RODO

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Czerniakowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25, 00-739 Warszawa, e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl, tel: (22) 318 62 03

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: (22) 318 63 60 (w godzinach 9:00-14:00) bądź wysyłając informację na adres e-mail: iod@szpitalczerniakowski.waw.pl

Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania

Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Odbiorcy danych:

 • upoważnieni przez Administratora pracownicy i współpracownicy, w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków,
 • podmioty przetwarzające, wykonujące swoje zadania w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych,
 • podmioty na podstawie otrzymanych od Pani/Pana zgody,
 • osoby bliskie na podstawie Pani/Pana upoważnienia,
 • instytucje uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne, za wyjątkiem o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do danych dotyczących zdrowia, na przykład do danych w dokumentacji medycznej zawierającej takie informacje, jak diagnoza, wyniki badań, oceny dokonywane przez lekarzy prowadzących, stosowane terapie czy przeprowadzone zabiegi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godzinach 10.00 – 13.00), e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, ponieważ na Administratorze ciąży obowiązek ustawowy przetwarzania zbieranych danych. Wyjątek stanowi sytuacja udzielenia pomocy lekarskiej w przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji tzw. profilowaniu.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informuję, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mieszcząca się pod adresem ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, tel: (22) 318 62 01, adres e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, należy kontaktować się z bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@szpitalczerniakowski.waw.pl

Podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO oraz art. 222 Kodeksu Pracy.

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów na terenie monitorowanym, a także wokół niego, nie obejmuje zasięgiem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Teren objęty monitoringiem oznaczony jest w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków.

Nagrania obrazu zawierające wizerunek przetwarza się wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Minimalny okres przechowywania uzależniony jest od pojemności dysku, liczby kl./s oraz rozdzielczości nagrania.

Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie na nich nowych treści. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w takim przypadku nagranie zostaje zabezpieczone, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Szczegółowa informacja o liczbie kamer i ich lokalizacji znajduje się w Intranecie w zakładce „Monitoring”.

W ramach monitoringu stosowane są środki zabezpieczające nagrania, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, upoważnione do ich przetwarzania. Nagrania mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązującego prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w związku z wywiązywaniem się obowiązku prawnego przez Administratora. W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jak również nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji tzw. profilowaniu.

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Stępińskiej 19/25, 00-739 Warszawa, e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl, tel: +48 22 318 62 01

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: +48 22 318 63 60 (w godzinach 9:00-14:00) bądź wysyłając informację na adres e-mail: iod@szpitalczerniakowski.waw.pl

Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu realizacji procesu zamówień
publicznych

Podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO oraz art. 222 Kodeksu Pracy.

Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorcy danych:

 • upoważnieni przez Administratora pracownicy i współpracownicy, w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków,
 • podmioty przetwarzające, wykonujące swoje zadania w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych,
 • instytucje uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. przez okres 4 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została zakończona Pani/Pana umowa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych zawartych w przekazanych przez Państwa dokumentach, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godzinach 10.00 – 13.00), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu realizacji umów jest obowiązkowe, natomiast w pozostałych zakresie dobrowolne.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji tzw. profilowaniu.

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Stępińskiej 19/25, 00-739 Warszawa, e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl, tel: +48 22 318 62 01

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: +48 22 318 63 60 (w godzinach 9:00-14:00) bądź wysyłając informację na adres e-mail: iod@szpitalczerniakowski.waw.pl

Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy, a wynikających bezpośrednio z nawiązanego stosunku pracy, bądź bezpośrednio przed jego nawiązaniem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie minimum jednego z poniższych warunków:

 • za Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • gdy jest niezbędne do wykonania umowy, bądź do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przetwarzanie Pani/Pana szczególnej kategorii danych osobowych (takich jak stan zdrowia) odbywa się:

 • gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub Panią/Pana w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

Odbiorcy danych:

 • upoważnieni przez Administratora pracownicy i współpracownicy, w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków,
 • podmioty przetwarzające, wykonujące swoje zadania w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych,
 • podmioty zewnętrzny na podstawie otrzymanych od Pani/Pana zgody,
 • osoby bliskie na podstawie Pani/Pana upoważnienia,
 • instytucje uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. przez czas określony w Kodeksie Pracy:

 • w przypadku zatrudnienia do 31 grudnia 2018 r. akta osobowe przechowywane będą przez 50 lat
 • w przypadku zatrudnienia od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe przechowywane będą przez 10 lat
  licząc od początku roku następującego po roku, w którym została rozwiązana z Panią/Panem umowa.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w związku z wywiązywaniem się Administratora z prawnego obowiązku wymagającego dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w związku z wywiązywaniem się Administratora z prawnego obowiązku wymagającego dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności Kodeks Pracy jest obowiązkowe.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji tzw. profilowaniu.

Opublikowano 17 grudnia 2018, 16:56 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Jacek Pszonka