Specjalista / Starszy specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

Specjalista / Starszy specjalista

Miejsce pracy: Dział Zamówień Publicznych, Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

WARUNKI PRACY:

 • praca biurowa,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin.
 • praca w siedzibie Szpitala,
 • Umowa o pracę, pełny etat,

ZAKRES ZADAŃ:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych,
 • koordynacja obiegu dokumentów wynikających z realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych według zasad obowiązujących w Szpitalu,
 • opracowywanie rocznych planów zamówień,
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektu umowy,
 • prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami przetargowymi, w tym również korespondencji wynikającej z procedur odwoławczych,
 • ocena formalno-prawna składanych ofert oraz udział w weryfikacji ich prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzanej w postępowaniach przetargowych,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji przetargowej, w tym zapewnienie obsługi organizacyjno – kancelaryjnej prac Komisji,
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów z dostawcami materiałów i usług oraz umów dotyczących robót budowlanych,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ewidencji postępowań i umów, dla których nie są stosowane przepisy ustawy Pzp,
 • koordynacja udzielonych zamówień pod względem obowiązujących limitów kwotowych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 • staż pracy min. 3 lata w zamówieniach publicznych dla specjalisty, staż pracy min. 5 lat w zamówieniach publicznych dla starszego specjalisty,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu,
 • umiejętność samodzielnego planowania czasu pracy,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z nowelizacjami oraz wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej,
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dokładność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia oraz stażu pracy.

Dokumenty do dnia 14.07.2019 r. prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres jacek.klimek@szpitalczerniakowski.waw.pl lub pocztą z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja- Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych ” lub składać osobiście w kancelarii Szpitala, pok. 106 parter budynku administracyjnego.

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

 

Opublikowano 30 czerwca 2020, 14:05
Ostatnia modyfikacja