Kierownik naukowy:

dr n. med. Piotr Nowakowski
Odział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Szpital Czerniakowski

Wykładowcy:

dr Tomasz Siegel
dr Wojciech Wierzejski
Odział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
Szpital Czerniakowski


dr Katarzyna Kurnicka
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 40.100.000,00 zł