ZASADY TRANSPORTU SANITARNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ SZPITAL CZERNIAKOWSKI

1. Przejazd środkami transportu sanitarnego w 100% finansowany prze pacjenta przysługuje wszystkim chętnym w miarę możliwości organizacyjnych szpitala.

2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w 60% finansowany przez pacjenta przysługuje w przypadku, gdy pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rozpoznano u niego jedną z następujących chorób: krwi i narządów krwionośnych, oczu, przemiany materii, psychiczną i zaburzenia zachowania, skóry i tkanki podskórnej, układu krążenia, układu moczowo-plciowego, układu nerwowego, układu oddechowego, układu ruchu, układu trawiennego, układu wydzielania wewnętrznego, wewnętrzną i pasożytniczą, uraz i zatrucie, wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe.

3. Bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego przysługuje w przypadku: karetki 2
a) potrzeby zachowania ciągłości leczenia (badania, konsultacje w innych placówkach leczniczych pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim, przewóz do innej placówki leczniczej)
b) dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

4. Koszt transportu sanitarnego brutto wynosi:
a) strefa I – do 5 km od szpitala do miejsca docelowego: 15zł przy 100% odpłatności; 9 zł przy 60% odpłatności;
b) strefa II – powyżej 5 km w granicach administracyjnych m. st. Warszawy – 60 zł przy 100% odpłatności; 36 zł przy 60% odpłatności;
c) strefa III – poza granicami administracyjnymi m. st. Warszawy – 3 zł za każdy kilometr od szpitala do miejsca docelowego + 60 zł przy 100% odpłatności; 1,80 zł za każdy przejechany kilometr + 36 zł przy 60% odpłatności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 9t.j. Dz. U. nr 164 poz. 1027 z 2008 r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (Dz. U. nr 140 poz. 1143 z 2009 r.)
Zarządzenie Wewnętrzne nr 56/2011 Dyrektora Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z dnia 6 grudnia 2011 r.

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł