Ogłoszenie o sprzedaży karetki

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

Uszkodzony pojazd – karetkę – marki Renault Trafic

rok produkcji: 2007

Nr rejestracyjny: WE 7447L

Nr VIN: VF1FLBHD67Y219137

Stan licznika: 163.902 km

Silnik: Diesel o pojemności 1955 cm3

Ważność badań technicznych: 20.03.2018r.

Ważność polisy: 15.10.2018r.

Opis stanu technicznego pojazdu: uszkodzony silnik w wyniku pęknięcia łańcucha rozrządu.

Minimalna cena ofertowa: 13.530,00 zł

Pojazd można oglądać w siedzibie Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Warszawie, przy ulicy Stępińskiej 19/25, w dni robocze w godzinach 8:30 – 15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Działem Administracyjno – Technicznym pod nr telefonu: 22 318 63 42 / 22 318 62 20.

Ofertę zakupu należy złożyć osobiście lub pocztą (zgodnie z treścią załączonego do ogłoszenia formularza wzoru oferty – zał. nr 1) do dnia 25 maja 2018 roku do godziny 10:00 w Sekretariacie Zarządu Szpitala w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25 w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób:

Oferta zakupu

Pojazdu – Karetki

Nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r., przed godziną 1015

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w dniu 25.05.2018 r. o godzinie 1015

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania sprzedaży w każdym czasie, w tym nie dokonania wyboru żadnej oferty, bez prawa odszkodowania i zwrotu kosztów z tytułu przygotowania oferty.

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena.

 

Załączniki:

Plik "Oferta"

Plik "Ogłoszenie"

Plik "Protokół przekazani"

Plik "Umowa sprzedaży karetki"

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. informuje, że termin składania ofert na zakup uszkodzonego pojazdu zostaje przesunięty do dnia 02 marca 2018 roku.

 

 

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł