• W stanach nagłych, powodujących zagrożenie zdrowia lub życia można kontaktować się także ze stacją pogotowia ratunkowego (tel. 999 lub 112).

• Warszawska Informacja Medyczna jest dostępna pod numerem telefonu 0-800 777 770
zawiera adresy szpitali warszawskich gdzie można uzyskać pomoc medyczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży w zakresie laryngologii, okulistyki i chirurgii urazowej. Jest bezpłatna dla osób z niej korzystających.

• Koordynator Ochrony Zdrowia -  ul. Niecała 2

Dyżur telefoniczny 24h/dobę – tel. 022 827 23 09

tel. 022 551 53 75

fax. 022 595 34 93

Koordynator Ochrony Zdrowia, zwany „Lekarzem Miasta”, nie udziela świadczeń zdrowotnych, a jedynie koordynuje funkcjonowanie placówek medycznych działających na terenie m.st. Warszawy.

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł