Numer konta Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
BANK PKO BP SA V O/WARSZAWA
16 1020 1055 0000 9802 0024 2271

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 zł