Podziękowania i skargi możńa składać w formie pisemnej w sekretariacie Dyrektora Szpitala Czerniakowskiego - budynek administracji, I piętro, pokój 215.

PODZIĘKOWANIA

W I półroczu 2012 do Szpitala Czerniakowskiego wpłynęło 8 skarg:

- 4 od instytucji - wszystkie niezasadne
- 4 od pacjentów - wszystkie niezasadne

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 40.100.000,00 zł