OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA W SZPITALU CZERNIAKOWSKIM SP ZOZ

w WARSZAWIE

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w Warszawie  Nr 59/2016 z dnia  05 grudnia  2016 r.

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza w Szpitalu Czerniakowskim SP ZOZ w dniu 16.12.2016 r. wybrano oferentów:

Oddział Chorób Wewnętrznych

1)       oferta nr 1 złożona przez EURYDYKA Lidia Płachecka, Warszawa

Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

1)       oferta nr  2 złożona przez  BIZON – Usługi Pielęgniarskie Grzewińska Elżbieta, Zarzetka

Szpitalny Oddział Ratunkowy

2)       oferta nr 3 złożona przez ?Krecik? Usługi Pielęgniarskie, Ratownictwo Medyczne Michał Kusiak , Kutno

Komisja odrzuciła 1 ofertę niespełniającą kryteriów cenowych.

Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

1)       oferta nr  4 złożona  przez Jolantę Grabowicz, Lesznowola

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w postępowaniu konkursowym.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (scan ogBoszenia rozstrzygni_cie wyników.pdf)Ogłoszenie   55 Kb 16.12.2016 18:29

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą:
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Ogłasza konkurs ofert  na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza w:

1.    Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – do udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 440 godzin miesięcznie,
2.    Oddziale Chorób Wewnętrznych – do udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 440 godzin miesięcznie,
3.    Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – do udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 660 godzin miesięcznie,

Przy trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym przeciętna maksymalna ilość godzin przewidzianych do realizacji przez jednego oferenta, w stosunku miesięcznym nie powinna przekroczyć  220 godzin.

Umowy zawierane będą na okres 1 roku,  w terminie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.. Szczegółowe warunki konkursu, projekt umowy i formularz ofertowy można będzie pobrać do dnia 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ ul. Stępińska 19/25, 00-735 Warszawa, budynek administracyjny, I piętro w  pok. 221 (Biuro Kadr)
lub na stronie internetowej szpitala www.szpitalczerniakowski.waw.pl w zakładce Zamówienia publiczne. Ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych należy sporządzić na formularzu ofertowym – Załącznik nr 2.
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w języku polskim w zamkniętej kopercie, na której należy zamieścić nazwę i adres oferenta, nr telefonu do kontaktu,  napis zgodnie z zapisem znajdującym się w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. Koperty należy składać w siedzibie Szpitala w  sekretariacie do dnia 15 grudnia 2016 r. do godziny 1500  Oferty przesłane pocztą uznane są za złożone w terminie,  jeżeli data nadania nie jest późniejsza niż termin składania ofert i oferta wpłynie najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 8:30  w siedzibie Szpitala, w  pok. 221(Biuro Kadr).
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 16 grudnia 2016 r. niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury konkursowej na stronie internetowej Szpitala www.szpitalczerniakowski.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Czerniakowski SP ZOZ w Warszawie zasad przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie). Protest można złożyć do Komisji Konkursowej, która go rozpatruje i rozstrzyga, odwołanie można wnieść do Dyrektora Szpitala. Środki odwoławcze złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Środki odwoławcze nie przysługują na: wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru oferenta, unieważnienia postępowania konkursowego.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zarządzneie nr 59 2016.pdf)Zarządznenie nr 59/2016   106 Kb 12.12.2016 15:44
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf   88 Kb 12.12.2016 15:43
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 - Regulamin_pracy_komisji_konkurs (2).doc)Załącznik Nr 1 – Regulamin_pracy_komisji_konkurs (2).doc   81 Kb 12.12.2016 15:43
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 do Umowy.ods)Załącznik Nr 1 do Umowy.ods   12 Kb 12.12.2016 15:42
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 2 - Oferta.doc)Załącznik Nr 2 – Oferta.doc   45 Kb 12.12.2016 15:42
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Szczegółowe_warunki nasze.doc)Załącznik Nr 3 – Szczegółowe_warunki nasze.doc   81 Kb 12.12.2016 15:42
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.doc)Załącznik Nr 4 – Wzór umowy.doc   68 Kb 12.12.2016 15:42


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert


na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w Warszawie z siedzibą przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 01 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (scan ogłoszenia wyników konkursu.pdf)Ogłoszenie – Rozstrzygnięcie konkursu ofert   143 Kb 19.05.2016 14:00

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Działając na podstawie:

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 618 ) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz. U. z  2015 r.  poz. 581 z późn. zm.)

Ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ   w  Warszawie z siedzibą przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 01 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (1. Zarządzenie - SOR, Chirurgia, ZDO, Laryngologia, AOS.doc)1. Zarządzenie – SOR, Chirurgia, ZDO, Laryngologia, AOS.doc   55 Kb 13.05.2016 13:35
Zapisz ten plik (2. Ogłoszenie konkurs ofert - zał. nr 1.doc)2. Ogłoszenie konkurs ofert – zał. nr 1.doc   48 Kb 13.05.2016 13:35
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zał. nr 3.doc)4. Formularz ofertowy – zał. nr 3.doc   66 Kb 13.05.2016 13:35
Zapisz ten plik (5. Szczegółowe warunki - zał. nr 4.doc)5. Szczegółowe warunki – zał. nr 4.doc   85 Kb 13.05.2016 13:35
Zapisz ten plik (Regulamin pracy komisji konkursowej - zał. nr 2.doc)Regulamin pracy komisji konkursowej – zał. nr 2.doc   58 Kb 13.05.2016 13:35
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 do Umowy.xls)Załącznik Nr 1 do Umowy.xls   9 Kb 13.05.2016 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa KlinikaOddział.doc)Załącznik Nr 5 – Umowa KlinikaOddział.doc   80 Kb 13.05.2016 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5a - Umowa  Zakład RTG.doc)Załącznik Nr 5a – Umowa Zakład RTG.doc   76 Kb 13.05.2016 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5b - Umowa  Pracownia TK.doc)Załącznik Nr 5b – Umowa Pracownia TK.doc   75 Kb 13.05.2016 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5c - Umowa  Pracownia USG.doc)Załącznik Nr 5c – Umowa Pracownia USG.doc   75 Kb 13.05.2016 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5d - Umowa  Pracownia RTG.doc)Załącznik Nr 5d – Umowa Pracownia RTG.doc   76 Kb 13.05.2016 13:33
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5e - Umowa SOR.doc)Załącznik Nr 5e – Umowa SOR.doc   77 Kb 13.05.2016 13:33
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5f - Umowa Poradnia.doc)Załącznik Nr 5f – Umowa Poradnia.doc   78 Kb 13.05.2016 13:33

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ   w  Warszawie z siedzibą przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (20160318111634957.pdf)Ogłoszenie – rozstrzygnięcie konkursu ofert   179 Kb 18.03.2016 12:47

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ   w  Warszawie z siedzibą przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (4._Formularz_ofertowy_-_zal._nr_3.doc)4._Formularz_ofertowy_-_zal._nr_3.doc   64 Kb 11.03.2016 13:42
Zapisz ten plik (5._Szczegolowe_warunki_-_zal._nr_4.doc)5._Szczegolowe_warunki_-_zal._nr_4.doc   85 Kb 11.03.2016 13:42
Zapisz ten plik (Koperta_-_napis.doc)Koperta_-_napis.doc   27 Kb 11.03.2016 13:42
Zapisz ten plik (Regulamin_pracy_komisji_konkursowej_-_zal._nr_2.doc)Regulamin_pracy_komisji_konkursowej_-_zal._nr_2.doc   63 Kb 11.03.2016 13:41
Zapisz ten plik (scan_ogloszenia.pdf)scan_ogloszenia.pdf   110 Kb 11.03.2016 13:41
Zapisz ten plik (scan_zarzadzenia.pdf)scan_zarzadzenia.pdf   114 Kb 11.03.2016 13:41
Zapisz ten plik (Zalacznik_Nr_1_do_Umowy.xls)Zalacznik_Nr_1_do_Umowy.xls   9 Kb 11.03.2016 13:40
Zapisz ten plik (Zalacznik_Nr_5a_-_Umowa_Zaklad_RTG.doc)Zalacznik_Nr_5a_-_Umowa_Zaklad_RTG.doc   76 Kb 11.03.2016 13:40
Zapisz ten plik (Zalacznik_Nr_5b_-_Umowa_Pracownia__TK.doc)Zalacznik_Nr_5b_-_Umowa_Pracownia__TK.doc   75 Kb 11.03.2016 13:40
Zapisz ten plik (Zalacznik_Nr_5c_-_Umowa_Pracownia_USG.doc)Zalacznik_Nr_5c_-_Umowa_Pracownia_USG.doc   75 Kb 11.03.2016 13:39
Zapisz ten plik (Zalacznik_Nr5d_-_Umowa_Pracownia_RTG.doc)Zalacznik_Nr5d_-_Umowa_Pracownia_RTG.doc   77 Kb 11.03.2016 13:38
Zapisz ten plik (Zalacznik_Nr_5e_-_Umowa_SOR.doc)Zalacznik_Nr_5e_-_Umowa_SOR.doc   77 Kb 11.03.2016 13:38