Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Działając na podstawie:
– Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 217)
– art. 146 ust. 1 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)


Ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w Warszawie z siedzibą przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (20141211135946485.pdf)Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania   146 Kb 11.12.2014 15:54
Zapisz ten plik (20141211135932505.pdf)Załącznik nr 1   116 Kb 11.12.2014 15:53
Zapisz ten plik (20141211135956238.pdf)Załącznik nr 2   28 Kb 11.12.2014 15:53
Zapisz ten plik (scan zarządzenia.pdf)Skan zarządzenia   147 Kb 01.12.2014 15:55
Zapisz ten plik (scan ogłoszenia.pdf)Skan ogłoszenia   158 Kb 01.12.2014 15:55
Zapisz ten plik (Regulamin pracy komisji konkursowej.doc)Regulamin pracy komisji konkursowej.doc   70 Kb 01.12.2014 15:54
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy   71 Kb 01.12.2014 15:53
Zapisz ten plik (5. Szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki   86 Kb 01.12.2014 15:53
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa KlinikaOddział.doc)Załącznik Nr 5 – Umowa KlinikaOddział.doc   73 Kb 01.12.2014 15:51
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5a - Umowa Poradnia.doc)Załącznik Nr 5a – Umowa Poradnia.doc   72 Kb 01.12.2014 15:51
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5b - Umowa  Zakład RTG.doc)Załącznik Nr 5b – Umowa Zakład RTG.doc   70 Kb 01.12.2014 15:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5c - Pracownia  TK.doc)Załącznik Nr 5c – Pracownia TK.doc   73 Kb 01.12.2014 15:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5d -  Pracownia USG.doc)Załącznik Nr 5d – Pracownia USG.doc   73 Kb 01.12.2014 15:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5e - Pracownia RTG.doc)Załącznik Nr 5e – Pracownia RTG.doc   73 Kb 01.12.2014 15:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5f - Umowa Medycyna Pracy.doc)Załącznik Nr 5f – Umowa Medycyna Pracy.doc   71 Kb 01.12.2014 15:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5g -  Umowa Konsultacje.doc)Załącznik Nr 5g – Umowa Konsultacje.doc   63 Kb 01.12.2014 15:50

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Ogłasza konkurs ofert  na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki – pielęgniarza w:

1.   Oddziale Chorób Wewnętrznych,
2.   Oddziale Otolaryngologicznym,
3.   Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
4.   Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Umowy zawierane będą na okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.. Szczegółowe warunki konkursu, projekt umowy i formularz ofertowy można będzie pobrać do dnia 04 grudnia 2014 r. w siedzibie Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ ul. Stępińska 19/25, 00-735 Warszawa, budynek administracyjny, I piętro w  pok. 221 (Biuro Kadr).
Ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych należy sporządzić na formularzu ofertowym ? Załącznik nr 2.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, na której należy zamieścić nazwę i adres oferenta, napis zgodnie z zapisem znajdującym się w Szczegółowych warunkach konkursu ofert . Koperty należy składać w siedzibie Szpitala w  sekretariacie do dnia 04 grudnia 2014 r. do godziny 12:00. Oferty przesłane pocztą uznane są za złożone w terminie,  jeżeli data nadania nie jest późniejsza niż termin składania ofert i oferta wpłynie najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w siedzibie Szpitala,  w  pok. 215 (budynek administracyjny, przy sekretariacie).
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 04 grudnia 2014 r. niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury konkursowej na stronie internetowej Szpitala www.szpitalczerniakowski.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
Oferenci mają prawo złożenia skargi lub protestu dotyczącego konkursu ofert.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (20141204140132421.pdf)Informacje o wynikach konkursu   57 Kb 04.12.2014 15:49
Zapisz ten plik (scan ogłoszenia.pdf)Skan Ogłoszenia   98 Kb 28.11.2014 13:38
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 do Umowy.xls)Załącznik Nr 1 do Umowy.xls   26 Kb 28.11.2014 13:38
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 - Regulamin_pracy_komisji_konkurs.doc)Załącznik Nr 1 – Regulamin pracy komisji konkurs   46 Kb 28.11.2014 13:35
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 2 - Oferta.doc)Załącznik Nr 2 – Oferta.doc   45 Kb 28.11.2014 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Szczegółowe_warunki nasze.doc)Załącznik Nr 3 – Szczegółowe warunki nasze   61 Kb 28.11.2014 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4 - Wzór umowy.doc)Załącznik Nr 4 – Wzór umowy.doc   67 Kb 28.11.2014 13:34


Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Działając na podstawie:

art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 217)

Ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ   w  Warszawie z siedzibą przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 01 sierpnia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_1.pdf)Załącznik nr 1   38 Kb 23.07.2014 14:34
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_2.pdf)Załącznik nr 2   32 Kb 23.07.2014 14:34
Zapisz ten plik (Ogloszenie.pdf)Ogłoszenie   52 Kb 23.07.2014 14:34
Zapisz ten plik (20140718144310394.pdf)Informacja dla Oferentów   48 Kb 18.07.2014 13:59
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 do Umowy.xls)Załącznik Nr 1 do Umowy   35 Kb 08.07.2014 12:31
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa  Zakład RTG.doc)Załącznik Nr 5 – Umowa Zakład RTG   71 Kb 08.07.2014 12:30
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5a -  TK.doc)Załącznik Nr 5a – TK   73 Kb 08.07.2014 12:30
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5b -  USG.doc)Załącznik Nr 5b – USG   73 Kb 08.07.2014 12:30
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5c -  RTG.doc)Załącznik Nr 5c – RTG   73 Kb 08.07.2014 12:30
Zapisz ten plik (4 - Formularz_ofertowy.doc)Formularz ofertowy   64 Kb 08.07.2014 12:29
Zapisz ten plik (5 - szczegolowe_warunki.doc)Szczegółowe warunki   73 Kb 08.07.2014 12:28
Zapisz ten plik (skan ogłoszenia.PDF)skan ogłoszenia.PDF   518 Kb 08.07.2014 12:22

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ   w  Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 01 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne realizowane przez:

lekarzy z I i II stopniem specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, lekarzy posiadających otwartą  specjalizację (minimum  2 lata) w ramach :

1. Kliniki/Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM ? świadczenia zdrowotne udzielane

przez lekarza w czasie podstawowej ordynacji Kliniki/Oddziału  i/lub w czasie dyżuru

2. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć ? świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza\ w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i/lub w czasie dyżuru specjaliści z zakresu: medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz  lekarze systemu w rozumieniu art. 57. Ustawy\ o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wyniki.pdf)Informacje o wynikach konkursu   58 Kb 23.06.2014 13:16
Zapisz ten plik (zal_1.xls)Załącznik nr 1 do umowy   22 Kb 16.06.2014 13:40
Zapisz ten plik (Zal_5a.doc)Załacznik nr 5a   78 Kb 16.06.2014 13:39
Zapisz ten plik (zal_5.doc)Załącznik nr 5   75 Kb 16.06.2014 13:39
Zapisz ten plik (zal_4.doc)Załącznik nr 4   73 Kb 16.06.2014 13:39
Zapisz ten plik (Zal_3.doc)Załącznik nr 3   56 Kb 16.06.2014 13:38
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie   317 Kb 16.06.2014 13:37
Zapisz ten plik (Zal_2.doc)Zal_2.doc   56 Kb 16.06.2014 13:31
Zapisz ten plik (Zarzadzenie.pdf)Zarządzenie   85 Kb 16.06.2014 13:25

Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie, 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

 

Działając na podstawie:

 

 

art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 217)

 

 

 

Ogłasza konkurs ofert

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ   w  Warszawie z siedzibą przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie  od dnia 01 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (20140612142138244.pdf)Informacja o wynikach konkursu   85 Kb 12.06.2014 13:38
Zapisz ten plik (zarzadzenie_nr_21_scan.pdf)Zarządzenie   836 Kb 30.05.2014 11:40
Zapisz ten plik (Zalacznik_Nr_5c_-_USG.doc)Umowa USG   72 Kb 30.05.2014 11:28
Zapisz ten plik (Zalacznik_Nr_5b_-_Umowa_Zaklad_RTG.doc)Umowa Zakład RTG   70 Kb 30.05.2014 11:28
Zapisz ten plik (Zalacznik_Nr_5a_-_SOR.doc)Umowa SOR   78 Kb 30.05.2014 11:27
Zapisz ten plik (Zalacznik_Nr_5_-_Umowa_KlinikaOddzial.doc)Umowa Klinika/Oddział   75 Kb 30.05.2014 11:27
Zapisz ten plik (Zalacznik_Nr_1_do_Umowy.xls)Załącznik nr 1 do umowy   35 Kb 30.05.2014 11:27
Zapisz ten plik (zalacznik_Nr_1_-_ogloszenie_-_scan.pdf)Ogłoszenie   854 Kb 30.05.2014 11:26
Zapisz ten plik (5_-_szczeglowe_warunki.doc)SWKO   76 Kb 30.05.2014 11:25
Zapisz ten plik (4_-_Formularz_ofertowy.doc)Formularz ofertowy   64 Kb 30.05.2014 11:25
Zapisz ten plik (3_-_regulamin_pracy_komisji_konkursowej.doc)Regulamin pracy komisji konkursowej   61 Kb 30.05.2014 11:25


Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ   w  Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w okresie od dnia 20 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne realizowane w ramach :

1.      Kliniki/Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM ? świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w czasie podstawowej ordynacji Kliniki/Oddziału  i/lub w czasie dyżuru – specjaliści z zakresu:
chorób wewnętrznych, kardiologii, nefrologii, diabetologii, reumatologii, geriatrii, gastroenterologii,

2.      Konsultacji i wykonywania zabiegów i operacji w zakresie okulistyki,

3.      Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć ? świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza  w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i/lub w czasie dyżuru specjaliści z zakresu: medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz  lekarze systemu w rozumieniu art. 57. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (skan 001.jpg)Informacja o wynikach konkursu   238 Kb 12.03.2014 14:51
Zapisz ten plik (zmiana_terminu.jpg)Informacja dotycząca zmiany terminu składania ofert   272 Kb 06.03.2014 10:01
Zapisz ten plik (zal5a_umowa_SOR.doc)Projekt Umowy SOR   80 Kb 06.03.2014 10:00
Zapisz ten plik (zal5b_umowa_okulistyka.doc)Projekt Umowy Oddział Okulistyki   63 Kb 06.03.2014 10:00
Zapisz ten plik (01_ogl.jpg)Ogłoszenie   452 Kb 28.02.2014 09:56
Zapisz ten plik (02_zarzadzenie.doc)Zarządzenie Dyrektora Szpitala   50 Kb 28.02.2014 09:55
Zapisz ten plik (03_regulamin_komisji.doc)Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   52 Kb 28.02.2014 09:55
Zapisz ten plik (04_formularz_ofertowy.doc)Formularz ofertowy   54 Kb 28.02.2014 09:55
Zapisz ten plik (05_projekt_umowy.doc)Projekt umowy   74 Kb 28.02.2014 09:54
Zapisz ten plik (05_swko.doc)SWKO   70 Kb 28.02.2014 09:54
Zapisz ten plik (06_zal1_do_umowy.xls)Załącznik nr 1 do umowy   25 Kb 28.02.2014 09:52


Dyrektor Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ z siedzibą w Warszawie,
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25 przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
w okresie od dnia 01 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy
z I i II stopniem specjalizacji, lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata)
w ramach:

1.    Zakładu Diagnostyki Obrazowej – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w czasie podstawowej ordynacji Zakładu i/lub w czasie dyżuru,

2.    Pracowni USG przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w tym wykonywanie i opisywanie badań Doppler Duplex – wymagany certyfikat

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wyniki_konkurs0001.pdf)Informacja o wynikach konkursu   925 Kb 23.01.2014 12:39
Zapisz ten plik (01-ogloszenie.pdf)Ogłoszenie   766 Kb 20.01.2014 12:39
Zapisz ten plik (02-swko.doc)SWKO   73 Kb 20.01.2014 12:38
Zapisz ten plik (03-formularz_ofertowy.doc)Formularz ofertowy   57 Kb 20.01.2014 12:26
Zapisz ten plik (04-zal1_do_umowy.xls)Załącznik nr 1 do umowy   22 Kb 20.01.2014 12:25
Zapisz ten plik (05-zal5_do_umowy.doc)Załącznik nr 5 do umowy   70 Kb 20.01.2014 12:25
Zapisz ten plik (06-zal5a_do_umowy.doc)Załącznik nr 5a do umowy   71 Kb 20.01.2014 12:25
Zapisz ten plik (07-zarzadzenie.doc)Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku   47 Kb 20.01.2014 12:25
Zapisz ten plik (08-regulamin_pracy_komisji_konkursowej.doc)Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   55 Kb 20.01.2014 10:12