Konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych  w Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Prezydent m. st. Warszawy ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

w Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182) i w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej.

1. Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy lekarza (lekarza dentysty) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • co najmniej 8 lat pracy w zawodzie.

2. Wymagania pożądane:

 • co najmniej 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim,
 • ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
   • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
   • zaświadczenie o niekaralności,
   • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyżej wymienione stanowisko,
   • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza, uzyskania tytułu specjalisty lub posiadania specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny,
   • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
    (tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i osiągnięcia).

   Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

   W przypadku złożenia przez kandydata kopii dokumentów poświadczonych za zgodność
   z oryginałem, na prośbę Prezydenta m.st. Warszawy lub Komisji konkursowej, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

   Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście albo przesłać w terminie 31 dni od dnia opublikowania ogłoszenia do Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy na adres: 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2.
   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy.

   Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

   „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25.”

   Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w przewidzianym terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

   O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.

   Materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ kandydat otrzyma w chwili złożenia dokumentów do konkursu lub bezzwłocznie zostaną one wysłane pocztą na adres kandydata podany na kopercie.