Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Czerniakowskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25

Prezydent m. st. Warszawy ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25


Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego
2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182) i w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej.

1. Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe medyczne – tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia,
– co najmniej 8 lat pracy w zawodzie.

2. Wymagania pożądane:

– co najmniej 4?letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim,
– ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
– opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
– zaświadczenie o niekaralności,
– podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyżej wymienione stanowisko,
– dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
– inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
(tj. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, osiągnięcia i kwalifikacje zawodowe),
– kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

W przypadku złożenia przez kandydata kopii dokumentów poświadczonych za zgodność
z oryginałem, na prośbę Prezydenta m.st. Warszawy lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25.”

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach osobiście albo przesyłać w terminie 31 dni od daty ukazania się ogłoszenia do Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy na adres: 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2.
(O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Polityki Zdrowotnej).

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone w przewidzianym terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Czerniakowskiego kandydat otrzyma w chwili złożenia dokumentów lub bezzwłocznie zostaną wysłane pocztą na adres podany na kopercie.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.doc   32 Kb 28.11.2014 09:03