Zasady wydawania kserokopii dokumentacji lekarskiej
Kserokopia dokumentacji lekarskiej wydawana jest w ciągu 7 dni od daty złożenia podania w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pok. 104 budynek administracji) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.


Kserokopia dokumentacji medycznej oraz zdjęcia RTG wydawane są:
• pacjentowi - za okazaniem dowodu osobistego,
• jego przedstawicielowi ustawowemu - rodzice osób małoletnich na podstawie dokumentu tożsamości - inni opiekunowie prawni dodatkowo w oparciu o wypis stosownego orzeczenia sądowego względnie innego dokumentu potwierdzającego powierzenie prawnej opieki,
• osobie upoważnionej przez pacjenta - po okazaniu pisemnego upoważnienia z podpisem poświadczonym urzędowo (przez notariusza lub inny organ publiczny) lub przez lekarza. Udostępnienie dokumentacji pełnomocnikowi następuje po okazaniu pełnomocnictwa oraz dokumentu tożsamości pełnomocnika,

Zaproponowana procedura wynika z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm. ), Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tekst jednolity: Dziennik Ustaw z dnia 13 lutego 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2010 r. nr 252 poz. 1697 ).
Czas, na który zdjęcia RTG są wypożyczane określa Kierownik/Ordynator Oddziału w którym zdjęcia były wykonywane.

Wniosek do wypełnienia można otrzymać w:
- rejestracji Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej ul. Górska 18,
- Archiwum Szpitala Czerniakowskiego ul. Stępińska 19/25,
- Dziale Organizacyjno-Prawnym, pok. 104 budynek administracji,
- pobrać ze strony z zakładki Cenniki i druki

 

Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej

 

Komunikat w sprawie odbioru dokumentacji medycznej

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł