01
02
03
04
05
06
07
  • Simple Item 1
  • 1

 

W chwili obecnej brak możliwości rejestracji z powodu prac konserwacyjnych.

00linia

 

Regulamin serwisu e-Rejestracja

 

I. Informacje ogólne

1. Serwis e-Rejestracja, zwany dalej „e-Rejestracja” jest częścią sytemu informatycznego Medicus On-Line użytkowanego przez Szpital Czerniakowski Sp.
z o.o., 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25.

2. e-Rejestracja jest udostępniona osobom zainteresowanym uzyskaniem świadczeń medycznych w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, zwanym dalej „Szpital Czerniakowski”.

3. e-Rejestracja służy zainteresowanym osobom do ustalania, a w razie konieczności także do odwoływania terminów udzielania na ich rzecz świadczeń medycznych w Szpitalu Czerniakowskim, bez konieczności dokonywania tych czynności osobiście lub telefonicznie.

4. Korzystanie z e-Rejestracji jest całkowicie bezpłatne.

5. Administratorem e-Rejestracji jest Szpital Czerniakowski.

II. Korzystanie z serwisu

1. Prawo do korzystania z e-Rejestracji przysługuje każdej osobie zainteresowanej uzyskaniem świadczeń medycznych w Szpitalu Czerniakowskim.

2. Korzystanie z e-Rejestracji wymaga zalogowania przy użyciu wygenerowanych w systemie informatycznym loginu i hasła Użytkownika.

3. Hasło i login przydzielone Użytkownikowi uprawnia do wielokrotnego zalogowania.

4. Dostęp do hasła i loginu jest przesyłany na wskazany adres poczty e-mail przyszłego Użytkownika.

5. Osoby, które wcześniej nie korzystały ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Szpitalu Czerniakowskim uzyskują login i hasło po przeprowadzeniu działań wskazanych w e-Rejestracji („krok po kroku”).

6. Osoby, które wcześniej korzystały ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Szpitalu Czerniakowskim powinny złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła osobiście, dokonując tego w rejestracji Szpitala Czerniakowskiego.

7. Użytkownik ma prawo do wprowadzania informacji zgodnych z przeznaczeniem e-Rejestracji.

8. Prawidłowość danych wprowadzonych przez Użytkownika do e-Rejestracji spoczywa na nim samym.

9. Użytkownik może zmienić lub usunąć wprowadzone przez siebie informacje, chyba że upłynął odpowiedni termin, co zostało przewidziane w e-Rejestracji.

10. Użytkownik ma prawo do przeglądania informacji jego dotyczących, które znajdują się w e-Rejestracji.

11. Informacje wprowadzone do e-Rejestracji przez Użytkownika wymagają zatwierdzenia funkcją „zatwierdź”.

12.Korzystanie z e-Rejestracji nie może naruszać niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania e-Rejestracji oraz blokować lub usuwać Użytkowników niestosujących się do regulaminu serwisu.

III. Ochrona i przetwarzanie danych

1. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia otrzymanego loginu i hasła przed wglądem osób trzecich.

2. Administrator nie odpowiada za ujawnienie hasła lub loginu, a także innych informacji wprowadzonych przez Użytkownika do e-Rejestracji niepowołanej osobie, jeżeli Użytkownik nie zabezpieczył ich przed wglądem osób trzecich.

3. Administrator nie udostępnia innym podmiotom adresów e-mail pozyskanych w procesie rejestracji Użytkowników.

4. Administrator nie udostępnia innym podmiotom informacji stanowiących dane osobowe, a także innych informacji chronionym przepisami prawa, które znajdują się w e-Rejestracji.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika umieszczonych w e-Rejestracja przez Szpital Czerniakowski na potrzeby tego serwisu oraz udzielania świadczeń medycznych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

IV. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby zapewnić e-Rejestracji jak najwyższą jakość użytkowania.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu e-Rejestracji wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

V. Informacje techniczne

1. Aby e-Rejestracja działała prawidłowo na komputerze Użytkownika, powinna być zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa. Administrator informuje, że według wiedzy autora systemu informatycznego Medicus On-Line nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu e-Rejestracji przy użyciu przeglądarek Firefox.

2. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

3. Zastrzega się przerwy techniczne w działaniu e-Rejestracji. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

4. Zastrzega się prawo do zaprzestania prowadzenia e-Rejestracji lub usług jej dotyczących w każdym czasie bez powiadomienia.

5. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie.

6. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w e-Rejestracji lub w innym wskazanym terminie.


Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł